Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

多邊形建模

充分發揮更可靠多邊形建模的優勢。高效的資源庫可對多邊形幾何圖形進行更快且更一致的布林運算。運用延伸的「斜面」工具產生更好的斜面。更深度整合的建模工具套件簡化了多邊形建模工作流程。